1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE

Titular: CONFIGRUP 1912, S.L.
Número Identificació Fiscal: B-67426429
Domicili Social: Av. Diagonal 418, 1r 2a, 08037, Barcelona, Espanya.
Email: info@grupconfiteria.com

2. DEFINICIONS

«Lloc Web» significa la pàgina web allotjada al nom de domini www.grupconfiteria.cat.

«CONFIGRUP 1912, S.L. (d'ara endavant, «CONFIGRUP»)» significa el propietari i gestor del Lloc Web.

«Usuari» significa qualsevol persona que accedeix i/o utilitza el Lloc Web.

«Procés de Selecció» significa un procediment de selecció de personal iniciat per CONFIGRUP mitjançant la publicació d'una oferta d'ocupació al Lloc Web.

«Candidat» significa qualsevol Usuari que es registri a un Procés de Selecció o sol·liciti una ocupació a través del Lloc Web.

«Avís Legal» significa les condicions i termes legals d'accés i ús del Lloc Web, privadesa i de cookies que obliguen a CONFIGRUP ia qualsevol Usuari.

«Política de Privadesa (Candidats)» significa les condicions i termes legals particulars respecte del tractament de dades personals que obliguen a CONFIGRUP ia qualsevol Candidat.

«Drets de Propietat Intel·lectual» significa tots i cadascun dels drets de propietat intel·lectual i industrial que tingui per objecte signe distintiu, disseny, obra o programa d'ordinador incorporat al Lloc Web, entre d'altres, patents, models d'utilitat, drets de autor, dissenys i models industrials, marques registrades i no registrades.

3. DADES PERSONALS QUE EMMAGATZEM I TRACTEM DEL CANDIDAT

La informació que CONFIGRUP pot demanar del Candidat inclou l'adreça del protocol d'Internet (IP) del dispositiu que esteu usant, el programa de navegació que utilitzeu, el vostre sistema operatiu i la data i hora de l'accés.

Les dades personals que el Candidat proporciona a CONFIGRUP estan compreses al seu currículum vitae i generalment són les següents:

Nom i cognoms
Correu electrònic
Data de naixement
Adreça postal del domicili o residència.
Número de telèfon.
Dades acadèmiques i professionals (estudis, experiència laboral, referències, idiomes, informació comercial, econòmica o financera i/o currículum vitae).
Perfil de xarxes socials/professionals.

CONFIGRUP no recull cap informació personal de menors de 16 anys.

SI VOSTÈ ÉS MENOR DE 16 ANYS, SI US PLAU, NO ES REGISTRE A CAP PROCÉS DE SELECCIÓ NI SOL·LICITÈ OCUPACIÓ

Si CONFIGRUP adverteix que ha obtingut dades personals d'un menor de 16 anys les suprimirà i bloquejarà el més aviat possible.

4. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT DEL CANDIDAT

En aquells casos on per registrar-se en un Procediment de Selecció o sol·licitar ocupació sigui necessari emplenar i enviar un formulari a través del Lloc Web, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment a aquesta Política de Privadesa ( Candidats).

En particular, el Candidat consenteix que CONFIGRUP cedeixi les seves dades (per exemple, el currículum vitae) a una altra empresa que formi part del mateix grup amb finalitats professionals exclusivament.

Els formularis comprenen el símbol * a les dades obligatòries. Si el Candidat no facilita aquests camps o no accepta la Política de Privadesa adreçada a Candidats, no es permetrà l'enviament de la informació. Normalment conté la fórmula següent:

«He llegit i accepto la Política de Privadesa (Candidats).»

5. LEGITIMACIÓ PER EMMAGATZEMAR I TRACTAR LES DADES PERSONALS

1. Consentiment del Candidat perquè CONFIGRUP cedeixi les dades (per exemple, el currículum vitae) a una altra empresa que formi part del mateix grup.
2. Aplicació de mesures precontractuals a petició del Candidat o la intenció de concloure un contracte de treball.
3. Compliment de les obligacions legals.

6. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

CONFIGRUP tractarà les dades personals del Candidat amb fins professionals exclusivament, en particular, avaluar la seva sol·licitud d'ocupació o registre en un Procés de Selecció i el Candidat té dret a ser informat sobre aquest tractament.

7. DRETS DEL CANDIDAT

Accés (art. 15 RGPD): Podeu sol·licitar una còpia de les dades personals que estan sent objecte de tractament.
Rectificación (art. 16 RGPD): Pot exigir la rectificació de les dades inexactes que estiguin sent objecte de tractament, així com que es completin les que siguin incompletes.
Supressió (art. 17 RGPD): Podeu exigir la supressió de les dades personals objecte de tractament en les situacions següents:
a. Quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d'una altra manera.
b. Quan el tractament de dades sigui il·lícit.
c. En cas que s'oposi al tractament de dades que no siguin necessàries per aplicar mesures precontractuals, compliment i execució del contracte de treball.
d. Quan les dades personals s'hagin de suprimir en compliment d'una obligació legal.
Oposició (art. 21 RGPD): Quan la base jurídica del tractament de les vostres dades personals sigui la satisfacció d'interessos legítims perseguits per CONFIGRUP o per un tercer o una missió realitzada en interès públic, podeu exercir el dret d'oposició i CONFIGRUP estarà obligada a deixar de tractar les vostres dades, llevat que acrediti motius legítims que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
Limitació del tractament(art. 18 RGPD): Podeu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades en els casos següents:
a. Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les vostres dades.
b. Quan el tractament és il·lícit, però s'oposi a la supressió de les vostres dades.
c. Quan s'hagi oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat (art. 20 RGPD): Podeu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens heu facilitat, així com a transmetre-les a una altra entitat.

L'exercici d'aquests drets és gratuït
Recordeu acompanyar a la vostra sol·licitud una còpia del vostre DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat

8. FORMULARI PER FER VALER ELS DRETS DEL CANDIDAT

CONFIGRUP disposa d'un formulari de contacte que per a l'exercici dels vostres drets o, si el Candidat i/o Candidat Registrat ho prefereix, podeu fer servir els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de tercers i fer-lo arribar a CONFIGRUP via correu ordinari o electrònic de conformitat amb les dades de contacte que apareixen a la Clàusula 1.

Els formularis d‟Agència Espanyola de Protecció de Dades o de tercers han d‟anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. Si el Candidat i/o Candidat Registrat està representat, cal adjuntar còpia del seu DNI, o que el representant signi el formulari amb la seva signatura electrònica.

9. DURADA DE L'EMMAGATZEMATGE DE DADES PERSONALS

Les dades del Candidat tractades per a l'enviament de publicitat i promocions de CONFIGRUP seran conservades fins a un termini màxim de quatre anys per imperatiu legal de conformitat. L'art. 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social, tipifica com a infracció lleu “no conservar, durant quatre anys, la documentació o els registres o suports informàtics en què s'hagin transmès les dades corresponents que acreditin el compliment de les obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes o variacions que, si s'escau, es produïssin en relació amb aquestes matèries, així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament de salaris i del pagament delegat de prestacions”. Durant aquest termini no és procedent la supressió de les dades.

10. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les dades personar-los no se cediran a tercers excepte altres empreses que formin part del mateix grup que CONFIGRUP i per obligació legal.
Quan CONFIGRUP ho consideri necessari, l'empresa de desenvolupament i manteniment del Lloc Web, o la de hosting, tindran accés a les dades personals. Aquesta haurà formalitzat prèviament un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa i confidencialitat que CONFIGRUP.

11. MODIFICACIONS

CONFIGRUP revisarà i actualitzarà la informació de protecció de dades almenys una vegada a l'any o quan es produeixin modificacions a la legislació o en algun dels procediments de tractament de la seva informació personal, indicant la data de l'última actualització i el seu contingut.

12. MESURES DE SEGURETAT

CONFIGRUP informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

13. INTERPRETACIÓ

Les capçaleres són només per a fins de referència i de cap manera defineixen, limiten, interpreten o descriuen l'abast o l'abast de la secció.

En cas de contradicció entre la versió espanyola, anglesa i catalana, la versió espanyola prevaldrà.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La Política de Privadesa es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació aplicable a Espanya i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. Tot i això, és sempre interès de CONFIGRUP tractar de solucionar qualsevol conflicte de forma amistosa.

CONFIGRUP es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del Lloc Web i continguts o per l'incompliment de la Política de Privadesa (Candidats).